Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov


O zozname správcov

Zoznam správcov bytových domov je ministerstvom vedený verejne prístupný zoznam, do ktorého sa zapisujú základné údaje o správcoch bytových domov. Zákon o správcoch bytových domov taxatívne stanovuje zapisované údaje, ktorými sú najmä obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, základné údaje o členoch štatutárneho orgánu a zodpovedných zástupcoch, adresy kancelárií, úradné hodiny a kontaktné údaje. Do zoznamu sa zároveň zapisujú uložené sankcie podľa § 3 ods. 6 zákona.

Ministerstvo na základe žiadosti vydáva písomný výpis zo zoznamu správcov. Ide o informatívny výpis údajov zapísaného správcu, ktorý nie je použiteľný na právne úkony. Žiadosť o výpis môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem podnikať ako správca bytových domov, musí byť zapísaná v zozname správcov bytových domov najneskôr do 31.12.2017.